Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

COVID-19: EK skatina tarpvalstybinį pacientų gydymą

2020-04-03

Europos Komisija, siekdama remti ir skatinti tarpvalstybinį nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje, šiandien paskelbė valstybėms narėms skirtas praktines gaires. Jose nustatytas labiau koordinuotas požiūris į tarpvalstybinį bendradarbiavimą skubiosios medicinos pagalbos srityje. Gairėse taip pat nurodoma papildoma parama ir pagalba, kurią Europos Komisija gali teikti valstybių narių sveikatos priežiūros institucijoms:

·         koordinuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros pagalbos prašymus per Europos Komisjos pirmininkaujamą Sveikatos saugumo komitetą ir ES skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą.

  • remti sveikatos priežiūros institucijas, prašančias pagalbos pagal ES civilinės saugos mechanizmą. Pagal šį mechanizmą ekstremaliosios situacijos atveju Europos Komisija gali koordinuoti ir bendrai finansuoti pacientų ir kvalifikuotų medicinos darbuotojų komandų vežimą į kitą šalį.
  • nustatyti tarpvalstybinio pacientų mobilumo tvarką ir paaiškinti veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų kompensuotos sveikatos priežiūros išlaidos, susijusios su tarpvalstybiniu gydymu.

·         skatinti tarpvalstybinį kvalifikuotų medicinos darbuotojų komandų dislokavimą.

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali padėti mažinti spaudimą perpildytoms ligoninėms perkeliant koronavirusu sergančius pacientus gydyti į valstybes nares, turinčias daugiau ligoninių vietų. Europos Komisija taip pat rems valstybių narių ir nevyriausybinių organizacijų į pagalbą kitoms šalims siunčiamas kvalifikuotų medicinos darbuotojų komandas.

 

Daugiau informacjos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_590

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.