Pradėjo veikti nauja ligonių kasų interneto svetainė www.ligoniukasa.lrv.lt, kurioje lankytojams pateikiama išsami informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą ir visus su juo susijusius klausimus. Svetainė veikia portale „Mano Vyriausybė“.

Teikti paraiškas dėl kineziterapeuto licencijos išdavimo bus galima jau nuo gegužės

2021-03-09

Redakcija gavo laiškų, kuriuose kineziterapeutai teiravosi dėl licencijų išdavimo (iki kada reikia pateikti dokumentus licencijai gauti, kiek licencija galios, kokius dokumentus reikia pateikti ir kt.). Informacijos apie licencijų tokiems specialistams išdavimą kreipėmės į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Štai šios Tarnybos direktorės Noros Ribokienės atsakymas:

 

Informuojame, kad teikti paraiškas dėl kineziterapeuto licencijos išdavimo bus galima nuo 2021 metų gegužės 1 dienos. Paraiškos ir dokumentai licencijai gauti teikiami naudojantis Akreditavimo tarnybos elektroninių paslaugų portalu, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/. Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams pateiktos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

Pažymėtina, kad tie kineziterapeutai, kurie asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė iki 2021 metų sausio 1 dienos, licencijas privalo įgyti iki 2022  metų gruodžio 31 dienos, o tie kineziterapeutai, kurie siekia naujai pradėti teikti paslaugas, licencijas privalo įgyti prieš pradėdami teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Licencijavimo tvarką, dokumentus, jų pateikimo terminus, būdus, dokumentų nagrinėjimo tvarką, profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastą nustato Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklės bei Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2824 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36419490363b11eb8d9fe110e148c770/asr)

Kaip nustato Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių 6, 7 punktai, kineziterapeutas, priklausomai nuo to, kada įgijo kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, kreipdamasis dėl licencijos išdavimo, turės pateikti deklaraciją apie ketinimą verstis atitinkama praktika (jei profesinę kvalifikaciją jis įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu) arba paraišką išduoti licenciją (jei profesinę kvalifikaciją jis įgijo seniau nei prieš 2 metus) bei licencijos išdavimo sąlygas patvirtinančius dokumentus: atitinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą ir medicininį pažymėjimą. O jei profesinė kvalifikacija įgyta anksčiau nei prieš dvejus metus, papildomai turės pateikti ir teisėtą kineziterapeuto praktiką bei profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

Sveikatos būklės tinkamumą verstis atitinkama praktika patvirtina gydančio gydytojo ar gydytojų komisijos išduotas medicininis pažymėjimas – forma Nr. 046/a, kuriame neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal profesinę kvalifikaciją. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

Dokumentu, patvirtinančiu kineziterapeuto praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu pareiškėjas dirbo ar dirba kineziterpeutu. Specialistas, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta kineziterapeuto praktika, privalės atlikti atitinkamos trukmės stažuotę formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazėje.

Dėl privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimosi, tai jis turi būti atliktas per pastaruosius 5 metus (skaičiuojant nuo paraiškos išduoti licenciją pateikimo dienos). Kaip nustato Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo 7 punktas, „Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs prieš dvejus metus ar anksčiau, neturi licencijos, bet kreipiasi dėl jos išdavimo, jis turi privalomai tobulinti savo kvalifikaciją priklausomai nuo to, kiek praėjo laiko nuo profesinės kvalifikacijos įgijimo." Privalomojo tobulinimosi trukmę kreipiantis dėl licencijos išdavimo apibrėžia 7 punkto papunkčiai:

„7.1. 24 val., [...] jei praėjo daugiau nei dveji, bet ne daugiau kaip treji metai;

7.2.  36 val., [...] jei praėjo daugiau nei treji, bet ne daugiau kaip ketveri metai;

7.3. 48 val., [...] jei praėjo daugiau nei ketveri, bet ne daugiau kaip penkeri metai;

7.4. 60 val., [...] jei praėjo daugiau kaip penkeri metai."

 

Be to, kaip nustato 6 punktas:

„6. Asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininko, privalomojo tobulinimo kas 5 metus dalį turi sudaryti tobulinimasis pagal atitinkamas programas, nurodytas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos", priede „Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas", ir tobulinimasis ne mažiau kaip po 2 val. privalomomis infekcijų kontrolės ir profesinės etikos temomis."

Kokios yra tobulinimosi formos, kaip jos vertinamos valandomis, kokie reikalavimai keliami vykdomoms tobulinimo programoms, išduodamiems dalyvavimą tobulinimo renginyje patvirtinantiems dokumentams, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 patvirtintoje Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje. Informacija apie su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas skelbiama Valstybinės ligonių kasos administruojamoje Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS (http://kvp.vlk.lt/METAS/). Suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija arba šių specialistų profesinę veiklą kontroliuojanti institucija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos ar kitas tobulinimo organizatorius, kuris savo tobulinimo programą yra suderinęs su atitinkamus sveikatos specialistus rengiančia švietimo institucija.

Taip pat šis teisės aktas numato kad tobulinimo renginiu laikomi ir studijų dalykai, kuriuos studijuoja ar yra baigę specialistai, turintys tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją.

Atkreipiame dėmesį ir į Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo 8 punktą, kuris nustato, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalo papildomai tobulinti savo kvalifikaciją – atlikti formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazėje nurodytos trukmės stažuotę. Stažuotės trukmė ir sąlygos detaliai aptartos Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo 8 punkte.

Licencija išduodama tik pateikus visus reikiamus licencijos išdavimo sąlygas atitinkančius dokumentus. Kai pateikiama Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių 6 punkte nurodyta deklaracija, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Tarnybai diena.

Kai pateikiama paraiška su visais licencijai gauti reikalingais dokumentais, licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, o jei taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra - ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

Licencija išduodama neterminuotam laikui. Tačiau, kaip nustato Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių 28 punktas, licencijos turėtojas, laikydamasis licencijuojamos veiklos sąlygų, privalės kas 5 metus pateikti bent 3 metų teisėtą praktiką ir pakankamą privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi per atsiskaitomąjį laikotarpį patvirtinančius dokumentus. 

 

Nora Ribokienė

VASPVT direktorė

 

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.