Lietuviškas Nosies obstrukcijos simptomų vertinimo (NOSE) klausimynas

2018-03-16

Doc. dr. Tomas Balsevičius, dr. Evaldas Padervinskis

LSMU MA Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

 

Santrauka: Ištyrus 37, dėl iškrypusios nosies pertvaros, nosies obstrukcija besiskundžiančius pacientus, buvo įvertintas lietuviško Nosies obstrukcijos simptomų vertinimo (NOSE) klausimyno testo-retesto stabilumas, vidinis nuoseklumas bei konstrukcijos pagrįstumas. Apskaičiuotos klausimyno psichometrinės savybės atitinka klausimynams keliamus reikalavimus. NOSE klausimyno lietuviška versija yra validi ir tinkama pacientų nosies obstrukcijai vertinti.

 

Lithuanian version of Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale

Key words: Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale, nasal obstruction, validation.

Summary. Lithuanian version of Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale was evaluated for its psychometric properties. The Lithuanian-NOSE questionnaire showed satisfactory reliability, validity, and responsiveness and is a valid instrument for evaluation of nasal obstruction.

 

Nosies obstrukcija yra vienas dažniausių nusiskundimų. Ji vargina iki 50 proc. europiečių [1]. Nosies obstrukcija gali būti vertinama subjektyviai – naudojant klausimynus arba objektyviai – matuojant nosies pasipriešinimą. Nosies pasipriešinimą lemia daugybė veiksnių: nosies ciklas, paros metas, fizinis aktyvumas bei aplinka [2]. Todėl to paties paciento nosies pasipriešinimo matavimo rezultatai, atlikti skirtingu metu, gali skirtis. Be to, jie ne visada sutampa su paciento subjektyviais nusiskundimais.

Nosies obstrukcija yra subjektyvus pojūtis. Todėl jos matavimas naudojant klausimynus yra ypač svarbus. Didžiausias klausimynų privalumas yra tai, jog nosies obstrukciją galima įvertinti pasirinktame laiko intervale, o ne tik šiuo momentu. Nepaisant to, iki šiol nosies obstrukcijos tyrimas nėra standartizuotas. Nėra parengta nė vieno nosies obstrukcijai vertinti skirto lietuviško klausimyno.

Nosies obstrukcijos simptomų vertinimo (NOSE) klausimynas

NOSE klausimynas buvo sukurtas Michael G. Stewart 2004 m. [3]. Jis yra ypač patogus kasdieniam naudojimui. NOSE klausimyną sudaro 5 klausimai. Atsakymai vertinami 5 balų Likerto skalėje, kur didesnis atsakymo įvertis atitinka sunkesnį simptomą. Šio klausimyno psichometrinės savybės buvo įvertintos daugeliu tyrimų. Jis yra išverstas į graikų, prancūzų, italų, ispanų, kinų, olandų bei slovėnų kalbas [4-11].

 

Tyrimo metodai

Lietuviškos klausimyno versijos kalbinė ir kultūrinė adaptacija bei validizacija buvo atlikta laikantis tarptautinių rekomendacijų ir standartų. 12]. Buvo atlikti du nepriklausomi angliško NOSE klausimyno vertimai į lietuvių kalbą bei atgaliniai abiejų klausimynų variantų vertimai į anglų kalbą. Suderinus vertimus, buvo parengtas pirminis lietuviško NOSE klausimyno variantas, kuris buvo išbandytas sveikų tiriamųjų grupėje. Atsižvelgiant į tiriamųjų pastabas, dalyvaujant lietuvių kalbos specialistui bei tyrėjams, atlikus galutinius pataisymus buvo parengta galutinė NOSE klausimyno anketa (lentelė).

Validizacijos tyrimo metu buvo ištirti 37 dėl iškrypusios nosies pertvaros, nosies obstrukcija besiskundžiantys pacientai. Visiems pacientams buvo atlikta septoplastikos operacija. Pakartotinis pacientų tyrimas buvo atliktas praėjus 3 mėnesiams po gydymo. NOSE klausimyno patikimumas įvertintas skaičiuojant koreliacinį ryšį tarp pirmojo (testo) ir pakartotinio (retesto) tyrimo metu nustatytų klausimų įverčių vidurkių. Klausimyno vidiniam nuoseklumui vertinti buvo skaičiuojamas Kronbacho α rodiklis. Vertinant konvergentinį ir diskriminantinį konstrukcijos pagrįstumą, buvo lyginami NOSE įverčių vidurkiai tiriamojoje ir kontrolinėje grupėse bei vertinamas NOSE ir logiškai panašaus, SNOT-22 klausimyno koreliacinis ryšys. Taip pat buvo atlikta NOSE klausimyno faktorių analizė. Lyginant NOSE įverčių vidurkius prieš ir po pacientams taikyto chirurginio gydymo, įvertintas klausimyno jautrumas pokyčiui.

Plačiau apie tai skaitykite „Otorinolaringologijos aktualijos“ 2017 m. Nr. 2

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.