Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo (VVSS) fondo taryba patvirtino 2019 m. prioritetus bei priemones, pagal kurias bus finansuojami projektai. Tad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pareiškėjus aktyviai dalyvauti konkursuose.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinika: kur link einame

2015-01-28

Prof. dr. Virginija Adomaitienė,

LSMU MA Psichiatrijos klinikos vadovė

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika yra viena iš daugelio struktūrinių padalinių, integruotų į bendrą universiteto struktūrą ir besivystanti pagal universiteto strategijoje numatytas kryptis. Šiame straipsnyje skaitytojams pateikiama klinikos struktūros, vykdomos veiklos ir ateities planų apžvalga.

Klinikos kiekybinė ir kokybinė struktūra

2014–2015 mokslo metais klinikoje dirba 21 mokslo darbuotojas: 2 profesoriai, 1 docentas, 4 lektoriai, 8 asistentai, 6 kviestiniai dėstytojai (asistentai), kurie yra gydytojų rezidentų praktikos vadovai rezidentūros bazėse. Jiems padeda 1 studijų administratorė ir 2 laborantai. Mokslo darbuotojai sudaro 12,25 klinikos etatinę struktūrą, sekretoriatas papildo 1,0 etatu. Per pastaruosius 5 metus mokslo darbuotojų skaičius padidėjo aštuoniais (4,5 etatais) (1, 2 pav.). Dėstytojų kolektyvas dinamiškai atsinaujina integruojantis jauniems mokslo darbuotojams, o etatinė struktūra plečiasi didėjant klinikoje studijuojančių rezidentų skaičiui ir integruojantis į kitas universiteto studijų programas. Nepaisant pastaraisiais metais klinikoje vykstančios kiekybinės mokslo darbuotojų kaitos (išvykstama į užsienį, keičiamos darbovietės), kokybinė personalo struktūra nekinta dėl likusių mokslo darbuotojų asmeninės karjeros augimo ir naujai apsigynusiųjų daktaro disertacijas integracijos į kliniką.

2010–2014 m. laikotarpiu 7 psichiatrijos klinikos mokslininkai apgynė daktaro disertacijas: 5 biomedicinos krypties (06B), 1 – visuomenės sveikatos (07B), 1 psichologijos (06S). 4 daktaro disertacijos apgintos Psichiatrijos klinikoje (viena jų – eksternu), 2 – integraliai kituose universiteto akademiniuose padaliniuose, 1 – kitame universitete. Du mokslininkai tęsia doktorantūros studijos, 2015–2016 m. numatoma 1 doktorantūros vieta.

Studijų programos

2014–2015 mokslo metais klinika vykdo 9 studijų programas (iš jų 6 integralios):

  1. Probleminio mokymo programa „Psichiatrijos ir klinikinės psichologijos modulis“ (MA MF Psichiatrijos klinika, IV kursas, 6 kreditai).

  2. Probleminio mokymo programa „Vaikų ir paauglių psichiatrija“ (V kursas, 1 kreditas MA MF Vaikų ligų klinikos programoje „Vaikų ligos“).

  3. „Psichikos sveikatos slauga“ (III kursas, 1 kreditas MA SF programoje „Slauga“, po vidurinės mokyklos).

  4. „Psichikos sveikatos slauga“ (I ir II kursai, 1 kreditas MA SF programoje „Slauga“, neakivaizdinės studijos).

  5. „Psichiatrija“ (III kursas, 6 kreditai, VSF programoje „Sveikatos psichologija“, bakalauro studijos).

  6. „Psichopatologija“ (I ir II kursai, 12 kreditų, SF jungtinių antrosios pakopos studijų programoje „Dailės terapija“, ištęstinės studijos).

  7. „Įvadas į psichodinaminę vaizdinių išgyvenimo terapiją“ (pasirenkamasis ciklas, II kursas, 1 kreditas, SF jungtinių antrosios pakopos studijų programoje „Dailės terapija“, ištęstinės studijos).

  8. „Psichiatrijos rezidentūros studijų programa“ (MA MF Psichiatrijos klinika, 264 kreditai).

  9. „Vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros studijų programa“ (MA MF Psichiatrijos klinika, 264 kreditai)

Rezidentūros studijos

Ypatingas dėmesys klinikoje skiriamas rezidentūros studijų programoms, kurios baigiasi gydytojo psichiatro kompetencijos įgijimu. 2014–2015 mokslo metais rezidentūros studijas vykdo 53 gydytojai rezidentai, siekiantys gydytojo psichiatro licencijos (43 gydytojo psichiatro, 10 gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro). Rezidentų skaičius nėra stabilus, nes dalis rezidentų studijas tęsia kituose universitetuose (keturi per pastaruosius 5 metus) ar išvyksta studijuoti pagal tarptautines universitetines mainų programas (trys per pastaruosius 5 metus) (3 pav.)

2012 metais LSMU MA Podiplominių studijų fakultete patvirtintos atnaujintos, tarptautinius reikalavimus atitinkančios rezidentūros studijų programos: gydytojo psichiatro ir gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, tarpiniai studijų kreditai galioja kituose užsienio universitetuose. Rezidentūros programų vykdymą klinikoje koordinuoja rezidentūros koordinatorius ir psichiatrijos klinikos rezidentūros komisija. Rezidentūros studijų vykdymui patvirtintos 6 rezidentūros bazės: LSMUL KK Psichiatrijos klinika, Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras, Kauno 1-asis teismo psichiatrijos skyrius (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM), LSMU Elgesio medicinos institutas. Rezidentūros bazėse praktinių įgūdžių įgijimą koordinuoja jose dirbantys rezidentūros praktikos vadovai (įdarbinti klinikoje asistentų pareigoms), atitinkantys jų kompetencijai keliamus reikalavimus. 2014 m. psichiatrijos rezidentūros studijas baigė 15, o vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros studijas – 3 gydytojai rezidentai.

Plačiau skaitykite „Psichiatrijos aktualijos“ 2015 Nr. 1

 

© 2006 Visos teisės saugomos.