Šalyje vykdomai ūkinei veiklai – visuomenės sveikatos saugos reikalavimai

Vyriausybė patvirtino Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, nustatomi visuomenės sveikatos saugos ekspertizės ir valstybinės visuomenės sveikatos saugos ekspertizės reikalavimai, jos atlikimo atvejai, organizavimas bei apmokėjimas.

Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė atliekama ūkio subjektų užsakymu. Ekspertizės objektas – visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai: žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma.

Saugos ekspertizė atliekama ūkio subjektų užsakymu, norint įvertinti, ar jų vykdoma ūkinė veikla atitinka visuomenės saugos reikalavimus. Valstybinė saugos ekspertizė atliekama valstybės viešojo administravimo institucijų užsakymu. Siekiama nustatyti, ar tam tikroje vietoje paplitę ar padažnėję susirgimai yra susiję su ūkinės veiklos padariniais. Ekspertizė gali būti inicijuojama esant pagrįstam fizinio ar juridinio asmens prašymui. Ekspertizės metu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas esamas ar galimas tam tikrų veiksnių poveikis visuomenės sveikatai bei parengiamos išvados ir pasiūlymai, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui ar jį riboti.

Apraše nustatoma, kad saugos ekspertizę turi teisę atlikti juridiniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją visuomenės sveikatos saugos ekspertizei atlikti. Ekspertizės atlikėjas turi parengti ekspertizės atlikimo programą, kurioje nurodomas ekspertizės tikslas, apimtis, numatomi atlikti darbai bei jų apimtis, reikalingi laboratoriniai tyrimai, ekspertizės atlikimo terminai, įgyvendinimo išlaidos. Laboratoriniai tyrimai saugos ekspertizei turi būti atliekami teisės aktų nustatyta tvarka atestuotose ir akredituotose laboratorijose, o valstybinei saugos ekspertizei – tik akredituotose laboratorijose. Saugos ekspertizė apmokama ekspertizės užsakovo lėšomis, o valstybinė saugos ekspertizė apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Ekspertizės išvados gali būti skundžiamos įstatymų nustatyta tvarka.

Nustatyta valstybinę saugos ekspertizę atliekančių Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių biudžetinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų kompetencija, ekspertizės atlikimo įforminimo tvarka.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 1411, [email protected], www.sam.lt