Reglamentuotas visuomenės sveikatos centrų dalyvavimas teritorijų planavimo ir statybų priežiūros veikloje

Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamentas.

Šis reglamentas suvienodins visuomenės sveikatos priežiūros centrų dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje tvarką ir užtikrins sklandesnį, efektyvesnį ir skaidresnį Lietuvos gyventojų aptarnavimą šioje srityje. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) pavaldūs teritoriniai visuomenės sveikatos centrai dalyvauja teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros procese, Nuolatinės statybos komisijos veikloje, įtraukiami išduodant teritorijų planavimo ir statinio projektavimo sąlygas, derinant teritorijų planavimo dokumentus, vertinant teritorijų ir statinio projekto sprendinių atitiktį, priimant spendimus dėl statybos leidimo išdavimo, pripažįstant statinius tinkamais naudoti.

Pasak VVSPT direktoriaus Vytauto Bakasėno, visuomenės sveikatos centrai į teritorijų planavimą ir statybų valstybinę priežiūrą įtraukti siekiant, kad planuojant teritorijas ir statant statinius būtų užtikrinama Lietuvos gyventojų teisė gyventi ir dirbti sveikoje aplinkoje.

Teritorinių visuomenės sveikatos centrų pareigūnai, priimdami eksploatuoti naujus statinius, prižiūri, kad kenksmingų cheminių medžiagų koncentracija gyvenamojoje aplinkoje, nejonizuojanti spinduliuotė, žmogaus kūną veikianti vibracija, akustinis triukšmas neviršytų nustatytų higienos normose ribinių dydžių, nenukentėtų geriamojo vandens kokybė. Taip pat jie reikalauja, kad ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka įteisintų sanitarinių apsaugos zonų ribas aplink taršos šaltinius.

Nors teritoriniai centrai teritorijų planavimo ir statybų priežiūros procese dalyvauja jau seniai, tačiau iki šiol nebuvo nustatyta bendra jų darbo šioje srityje tvarka – dažnai atskirose savivaldybėse ši tvarka šiek tiek skirdavosi. „Naujasis reglamentas pirmiausia ženkliai palengvins teritorinių centrų specialistų darbą, – sako p. Vytautas Bakasėnas. – Aiškus reglamentavimas padės šiuos darbus atlikti sklandžiau, neliks neaiškumų. Taip pat šis dokumentas įpareigos ir savivaldybes suvienodinti dokumentų rengimo procesus. Naudą pajus ir gyventojai: reglamentas užtikrins „vieno langelio“ principo įgyvendinimą. O tai ne tik užtikrins skaidrumą, bet ir taupys žmonių laiką, nes visos reikalingos pažymos bus surinktos nebedalyvaujant pačiam statytojui.“


Apie Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigta 2000 m. gegužės 15 d. Tarnyba vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, gina vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Lina Biekštaitė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene). Tel. 8 685 19 374, el. p. [email protected]

Paulius Čelkis, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Tel. (8 5) 277 85 83, el. p. [email protected]