Radiacinės saugos centrui įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Birželio 18 dieną Radiacinės saugos centrui įteiktas sertifikatas, patvirtinantis kokybės vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimams. Kokybės vadybos sistema galioja visame centre ir apima šias veiklos sritis: valstybinė radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė, gyventojų apšvitos vertinimas ir ekspertizė, radiacinės saugos mokymas.


Radiacinės saugos centras yra viešojo administravimo įstaiga, atliekanti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, vertinanti gyventojų nuo jonizuojančiosios spinduliuotės gaunamą apšvitą. Įdiegta kokybės vadybos sistema įpareigoja centrą užtikrinti, kad valstybės pavestos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai ir tinkamai patenkintų klientų, t. y. visos visuomenės poreikius.

Dar 2004 metais, išaugus centro darbuotojų kvalifikacijai, išsiplėtus veiklos sritims, atnaujinus įrangą ir įsisavinus naujas metodikas, iškilo būtinybė centre sukurti ir įdiegti kokybės sistemą, atitinkančią Tarptautinės atominės energijos agentūros, Europos Komisijos reikalavimus. To, padedant Suomijos ir Švedijos kolegoms, buvo pasiekta sėkmingai įvykdžius PHARE projektą „Radiacinė sauga“, skirtą avariniai parengčiai ir centro laboratorijos galimybėms stiprinti. 2005 metais centre įdiegta kokybės sistema, atitinkanti LST EN ISOIEC 17025:2003 standarto reikalavimus, reglamentuojančius tyrimų ir bandymų atlikimą. Veiklos kokybės sistema akredituota Nacionaliniame akreditacijos biure.


Praėjusiais metais pradėjus diegti viso centro kokybės vadybos sistemą, daugiausia dėmesio skirta procedūrų ir darbo instrukcijų, nustatančių atskirų veiklos sričių ar procesų vykdymą, parengimui. Iš viso parengtos 24 procedūros ir 33 darbo instrukcijos. Be šių dokumentų buvo parengtas ir patvirtintas Kokybės vadovas, kuriame aprašyta centro kokybės vadybos sistema, kokybės politika ir tikslai. Diegiant kokybės vadybos sistemą, aktyviai dalyvavo visi Radiacinės saugos centro darbuotojai: atskirų sričių specialistai rengė kuruojamas sritis aprašančius kokybės vadybos sistemos dokumentus, dalyvavo atliekant vidaus auditus. Centro darbuotojams organizuoti seminarai kokybės valdymo klausimais.


Siekiant užtikrinti, kad vykdant centrui pavestas funkcijas yra laikomasi kokybės vadybos standarto nustatytų reikalavimų, buvo atliekami vidaus auditai. Tam iš centro darbuotojų buvo sudaryta vidaus auditorių grupė, baigusi vidaus auditorių mokymus.  Vidaus auditų metu buvo atliekamas visos sistemos auditas: tikrinama, kaip laikomasi kokybės vadybos sistemos reikalavimų, procedūrų, darbo instrukcijų. Daugiau kaip mėnesį laiko trukęs vidaus auditas leido išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias kokybės vadybos sistemos vietas ir padėjo pasiruošti pirminiam išorės sertifikavimo auditui.


2009 metų balandžio 9 ir 17 dienomis buvo atliktas Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos pirminis sertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „TUV Uolektis" auditoriai, atstovaujantys Vokietijos sertifikavimo įstaigai TUV CERT. Siekiant įsitikinti, kad kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį LST EN ISO 9001:2008 standartą Radiacinės saugos centre funkcionuoja tinkamai, išorės audito metu visuose centro skyriuose buvo stebima veikla ir atliekama dokumentų vertinamoji analizė.


Radiacinės saugos centras daug dėmesio skiria ne tik licencijų turėtojų, bet ir savo veiklos kokybės sistemai, todėl kokybės vadybos sistemos funkcionavimą liudijantis sertifikatas yra nemažas žingsnis gerinant Radiacinės saugos centro veiklos kokybę. Sukurta sistema įpareigoja centrą išlaikyti pasiektą lygį: atsižvelgiant į kintančias sąlygas nuolat tobulinti kokybės vadybos dokumentus, peržiūrėti išsikeltus kokybės politikos tikslus ir siekti, kad vykdoma veikla atitiktų tiek valstybės, tiek ir visuomenės poreikius. Centro veiklos kokybės užtikrinimas – tai garantas, kad Lietuvos gyventojai ir aplinka nebus veikiami nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuotė ir kad minėta spinduliuotė neturės neigiamos įtakos kiekvieno iš mūsų sveikatai.