Patvirtinti nauji Higienos instituto mokslo darbų projektai bei vykdytų tyrimų ataskaitos

Higienos institute įvyko Instituto tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyti nauji mokslo tyrimų projektai ir apsvarstytos baigtų mokslo darbų ataskaitos.


Tarybos darbe dalyvavo Higienos instituto mokslininkai bei steigėjo – Sveikatos apsaugos ministerijos – paskirti tarybos nariai: Sveiktos apsaugos ministerijos sekretorius Romualdas  Sabaliauskas bei Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Vytautas Bakasėnas. Taryba apsvarstė ir patvirtino tris mokslo darbų projektus: „Žmonių, infekuotų ŽIV/AIDS, pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje“, „Mirtingumo nuo išvengiamų priežasčių netolygumų raida Lietuvoje“, „Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos vertinimas“.

 

Projektu  „Žmonių, infekuotų ŽIV/AIDS, pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje“, kuriam finansavimą skyrė Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (JTVP), siekiama įvertinti žmonių, užsikrėtusių ŽIV/sergančių AIDS, individualią patirtį gyvenant su ŽIV/AIDS ir pažeidžiamumą Lietuvoje.

 

„Projekto „Mirtingumo nuo išvengiamų priežasčių netolygumų raida Lietuvoje“ tyrimo rezultatai leis netiesiogiai spręsti apie Lietuvos sveikatos priežiūros kokybę per paskutiniuosius 45 metus, parodys, dėl kurių ligų netenkame daugiausiai gyvybių, kurios mirtys labiausiai „slegia“ visuomenę, ką būtina keisti sveikatos priežiūros sistemoje,” – kalbėjo Higienos instituto tarybos pirmininkas dr. Saulius Vainauskas.

 

Projektu „Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos vertinimas“ bus siekiama nustatyti, kokių pokyčių reikia, kad būtų užtikrintas visuomenės sveikatos programų efektyvumas, rezultatyvumas ir naudingumas. Gauti rezultatai padės suformuluoti rekomendacijas ir pasiūlymus tolimesniam visuomenės sveikatos programų kūrimui ir įgyvendinimui.

 

Tarybai buvo pristatytos ir patvirtintos trys institute vykdytų mokslinių tyrimų baigiamosios ataskaitos: „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“, „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“, „Epidemiologiniai operacinių žaizdų infekcijų ypatumai Lietuvos ligoninėse 2003-2007 metais“.

 

„Tyrimas „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“ vykdytas Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu, įgyvendinant Sveikatos kokybės priežiūros užtikrinimo 2005-2010 m. programos priemonių planą. Tyrimo tikslas – įvertinti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūrį į nepageidautinus įvykius ir jų priežastis asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Pusės tyrime dalyvavusių medikų ir 65 proc. pacientų nuomone, privaloma nepageidautinų įvykių valdymo sistema yra reikalinga ir tai pagerintų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant Pacientų saugos platformą bei privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašą ir šių įvykių registravimo, analizės ir prevencijos tvarką”, – kalbėjo Higienos instituto tarybos pirmininkas dr. S. Vainauskas.

 

Mokslo darbu „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“ siekta surasti, optimizuoti ir  pritaikyti tinkamiausius sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tyrimo ir vizualizacijos metodus. Remiantis tyrimo rezultatais numatoma išleisti metodinę medžiagą, padėsiančią  pradedantiems epidemiologams bei  savivaldybėse dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams geriau suprasti sveikatos netolygumų nustatymo principus.

Moksliniu tyrimu „Epidemiologiniai operacinių žaizdų infekcijų ypatumai Lietuvos ligoninėse 2003-2007 metais“ nustatytas operacinių infekcijų dažnumas Lietuvos ligoninėse, jų rizikos veiksniai, antibiotikų profilaktikos chirurgijoje ypatumai bei operacinių žaizdų infekcijų įtaka pooperacinei hospitalizacijos trukmei ir mirštamumui. Tyrimo rezultatai parodė, kad chirurgijos skyriuose daugiau dėmesio reikia skirti antibiotikų profilaktikai, ypač atkreipiant dėmesį į antibiotikų skyrimo laiką prieš operaciją, trumpinti antibiotikų vartojimo trukmę iki vienkartinės dozės prieš operaciją. Remiantis tyrimo duomenimis, bus pateikti pasiūlymai, kaip gerinti operacinių žaizdų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje.

 

Plačiau su patvirtintais mokslinių darbų projektais  ir baigtų vykdyti mokslinių darbų ataskaitomis galima susipažinti  Instituto tinklapyje (www.hi.lt) skyrelyje „Moksliniai tyrimai“.

 

Daugiau informacijos:
Dr. Virginija Kanapeckienė
Instituto tarybos mokslinė sekretorė
Tel. (8-5) 262 5479, el. paštas
[email protected]
www.hi.lt