Nuo š. m. liepos 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba yra Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemos (PIC/S) narė

Nuo š. m. liepos 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba yra 37-oji Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemos (PIC/S) narė.
  
Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistema (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) vienija pasaulio šalių kompetentingas institucijas, atliekančias geros gamybos praktikos (GGP) tikrinimus. Ši sistema yra neformalus ir lankstus susitarimas tarp GGP tikrinimus atliekančių institucijų, kuris įsigaliojo 1995 m. lapkričio mėn. ir veikia lygiagrečiai su Farmacijos inspekcijų konvencija (Pharmaceutical Inspection Convention). Tiek Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistema, tiek Farmacijos inspekcijų konvencija yra tolygūs tarptautinio bendradarbiavimo instrumentai ir yra žymimi vienu trumpiniu PIC/S.
  
PIC/S apima ir tobulina pagrindines
Farmacijos inspekcijų konvencijos nuostatas, t.y. palaiko ir skatina bendradarbiavimą tarp nacionalinių GGP inspektuojančių institucijų bei abipusį GGP patikrinimų pripažinimą, vykdo inspektorių mokymus, siekia globaliai harmonizuoti GGP standartus, suvienodinti GGP inspekcijų kokybės sistemas, įgyvendinti veiksmingą keitimosi informacija bei patirtimi sistemą.
  
PIC/S misija – vadovauti vaistų srities harmonizuotų GGP standartų ir GGP inspekcijų kokybės sistemų įgyvendinimo ir priežiūros tarptautinei plėtrai. To siekiama plėtojant ir skatinant harmonizuotus GGP standartus bei rekomendacinio pobūdžio dokumentus vaistų gamintojams ir inspektoriams, organizuojant kompetentingų institucijų, ypač GGP inspektorių, mokymus, sistemingai audituojant GGP inspekcijų veiklą, skatinant kompetentingų institucijų ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą.
  
Savo veikloje PIC/S bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos vaistų agentūra, ES kompetentingų institucijų vadovų valdyba (dėl GGP reikalavimų tobulinimo, GGP inspekcijų auditų, žmogiškųjų resursų), Pietryčių Azijos šalių asociacija ASEAN (dėl mokymų, GGP standartų harmonizavimo, abipusio pripažinimo sutarčių kriterijų), Pasauline sveikatos organizacija (dėl PSO GGP reikalavimų tobulinimo, pasikeitimo informacija, mokymų), vaistų pramonės asociacijomis (ISPE, PDA, IFPMA), vaistų srities techninius standartus rengiančia tarptautine asociacija (ICH), taip pat Europos vaistų kokybės direktoratu (EDQM) ir kt. organizacijomis.
  
PIC/S tikslai yra susiję ir su dėmesiu visuomenės sveikatos problemų sprendimui:
 • tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp PIC/S narių GGP tikrinimų ir susijusiose srityse, siekiant išsaugoti tarpusavio pasitikėjimą ir užtikrinti GGP inspekcijų darbo kokybę;


 • sukurti sistemą, užtikrinančią pasikeitimą informacija ir patirtimi;


 • koordinuoti GGP inspektorių ir kitų susijusių sričių techninių ekspertų savitarpio mokymus;


 • tęsti techninių standartų bei procedūrų, susijusių su vaistų gamyba ir tyrimais oficialiose laboratorijose, tobulinimą ir harmonizavimą;


 • tęsti GGP reikalavimų vystymą, harmonizavimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą;


 • plėsti bendradarbiavimą su kitomis kompetentingomis institucijomis, turinčiomis priemones ir įgaliojimus nacionaliniu lygiu garantuoti vienodų techninių standartų ir procedūrų įdiegimą.

PIC/S misija, uždaviniai, veiklos organizavimo principai bei planai 2005 – 2015 metams yra išdėstyti dokumente PIC/S Blueprint.
  
Kompetentingai institucijai pateikus paraišką prisijungti prie
PIC/S, yra detaliai išnagrinėjama ir įvertinama kartu su paraiška pateikta informacija apie:
 • šalies įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vaistų gamybą ir jos kontrolę;


 • teisės aktais nustatytus GGP reikalavimus, kurių privalo laikytis šalies vaistų gamintojai;


 • šalyje įteisintą nacionalinę vaistų gamintojų inspektavimo sistemą;


 • kompetentingos institucijos, atliekančios vaistų gamintojų tikrinimus ir GGP vertinimus, struktūrą bei įgyvendintą kokybės sistemą;


 • kitą susijusią informaciją (apie vaistų gamintojų licencijavimą, GGP inspekcijos bendradarbiavimą su vaistų kokybės laboratorija, ekspertais ir kt., taip pat apie kokybės defektų ir su tuo susijusių vaistų atšaukimo iš rinkos sistemą).

PIC/S auditorių vizito į kompetentingą instituciją metu taip pat įvertinamos ir GGP inspektorių žinios bei praktinio darbo patirtis, stebint jų atliekamą GGP patikrinimą.
  
Prisijungimas prie PIC/S sudaro išskirtines galimybes GGP inspektorių kvalifikacijos tobulinimui (PIC/S organizuojami seminarai, ekspertų darbo grupių veikla, dalyvavimas tarpusavio auditų veikloje, taip pat tarptautiniai mokymai, organizuojami kartu su Europos vaistų agentūra, Europos Komisija ar kitomis tarptautinėmis organizacijomis, dalomoji mokymo medžiaga) ir dalyvavimui tarptautinio GGP standartų tobulinimo procese (PIC/S Komiteto posėdžiai, dokumentų rengimo darbo grupės). PIC/S renginių metu užmezgami glaudesni asmeniniai kontaktai su kitų šalių atstovais ir pasidalinama patirtimi rūpimais klausimais; nuolat laikomasi aukštų standartų (naujų PIC/S narių vertinimas bei sistemingas kiekvienos PIC/S narės auditas); pasikeičiama reikalinga informacija ir dalyvaujama bendruose GGP patikrinimuose (galimybė susipažinti su kitų inspektorių tikrinimų pažymomis, praktiškai atliekamu tikrinimu pas gamintoją, pasidalinti praktinio darbo patirtimi); taip pat dalyvaujama tarptautinėje skubių pranešimų apie nustatytus kokybės defektus ir vykdomus vaistų atšaukimus iš rinkos sistemoje, leidžiančioje tuoj pat gauti aktualią informaciją ir kt.
  
Narystė PIC/S suteikia kompetentingai institucijai ir galimybę taupyti lėšas, nedubliuojant reikalingų GGP tikrinimų trečiosiose šalyse, jei tai jau atliko kuri kita PIC/S narė, taip pat prisidėti prie šalies vaistų gamintojų produkcijos eksporto palengvinimo.
  
Platesnę informaciją apie PIC/S veiklą, organizuojamus renginius ir publikuotus dokumentus galima rasti internetinėje svetainėje
www.picscheme.org.