EK teikia naujus siūlymus dėl specialistų ugdymo…

Sausio 17 d. Europos Komisija pristatė Komunikatą dėl specialistų skatinimo Europos regionuose ir paskelbė 2023 m. ataskaitą dėl demografinių pokyčių poveikio.

Europoje netrūksta specialistų. Tačiau juos reikia ugdyti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES vyksta svarbios demografinės permainos. Šis poreikis dar aktualesnis regionuose, kuriuose kyla problemų dėl mažėjančios darbo jėgos ir mažos universitetinį bei aukštąjį mokslą įgijusių asmenų dalies, ir regionuose, kuriuos paveikė jaunimo išvykimas.

Demografinės permainos paveikė daugelį ES valstybių narių, tačiau komunikate išskiriami 82 itin neigiamai paveikti regionai 16 valstybių narių (juose gyvena kone 30 proc. ES gyventojų). Šiems regionams kyla konkrečių struktūrinių problemų, tokių kaip darbo rinkos, švietimo, mokymosi ir suaugusiųjų mokymo sistemų neveiksmingumas, prasti inovacijų, viešojo valdymo ar verslo plėtros sričių rezultatai ir nepakankamos galimybės naudotis paslaugomis. Spręsdami šias problemas regionai galėtų pritraukti daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Kai kuriuose iš šių regionų jau kilo specialistų ugdymo kliūčių, o kiti su šia rizika susidurs artimiausioje ateityje. Jei ši problema nebus išspręsta, tai kels grėsmę ilgalaikei ES gerovei.

Siekdama padėti regionams Europos Komisija pasiūlė naują ES priemonę – Talentų skatinimo mechanizmą (angl. Talent Booster Mechanism). Šis mechanizmas grindžiamas 8 ramsčiais:

1.     2023 m. bus pradėtas naujas bandomasis projektas siekiant padėti regionams, kuriuose kyla specialistų ugdymo kliūčių, kad būtų kuriamos, konsoliduojamos, vystomos ir įgyvendinamos pritaikytos ir visapusiškos strategijos ir nustatomi atitinkami projektai siekiant mokyti, pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Parama bus teikiama bandomiesiems regionams, atrinktiems paskelbus kvietimą teikti paraiškas.

2.     2023 m. bus pradėta nauja Sumanaus regionų prisitaikymo prie demografinių permainų iniciatyva, kuri regionams, iš kurių išvyksta didesnis skaičius jaunuolių, padės prisitaikyti prie demografinių permainų ir investuoti į specialistų ugdymą vykdant vietos poreikiais grindžiamą tikslinę politiką. Paramą gausiantys regionai bus atrenkami paskelbus kvietimą teikti paraiškas.

3.     Vykdant techninės paramos priemonę (TPP) ir atsižvelgus į poreikius, pateiktus po 2023 m. TPP kvietimo teikti paraiškas, bus remiamos valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygiu vykdomos reikiamos reformos, kurių tikslas – spręsti dėl darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo ir įgūdžių trūkumo kylančias problemas ir patenkinti vietos rinkos poreikius.

4.     Vykdant Sanglaudos politikos programas ir tarpregionines investicijas į inovacijas bus skatinamos inovacijos ir suteikiama daugiau galimybių aukštos kvalifikacijos specialistams.

5.     Pagal Europos miestų iniciatyvą bus paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas dėl inovacijų veiksmų siekiant išbandyti tuštėjančiuose miestuose įgyvendinamus vietos poreikiais grindžiamus sprendimus, kurių tikslas – spręsti problemas, susijusias su kvalifikuotų darbuotojų ugdymu, išlaikymu ir pritraukimu.

6.     Tam tikslui specialiai skirtoje svetainėje bus pateiktos gairės dėl ES iniciatyvų, kuriomis remiamas specialistų ugdymas. Taip bus suteikta lengvesnė prieiga prie informacijos suinteresuotiesiems regionams apie ES politikos priemones tokiais klausimais kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, mokymas, švietimas ir jaunimo judumas.

7.     Bus keičiamasi patirtimi ir skleidžiama geroji praktika: regionams bus suteikta galimybė steigti temines ir regionų darbo grupes, kurių tikslas – spręsti konkrečias profesines ar teritorines problemas.

8.     Toliau bus tobulinamos reikiamos analitinės žinios siekiant remti įrodymais grindžiamą politiką regionų plėtros ir migracijos klausimais.

Daugiau informacijos:

Komunikatas dėl specialistų skatinimo Europos regionuose

Ataskaita dėl demografinių pokyčių poveikio

Klausimai ir atsakymai

Ryšių su žiniasklaida grupė