Civilinė sauga. ES išdėstė atsparumo nelaimėms didinimo tikslus

Europos Komisija priėmė rekomendaciją ir komunikatą, kuriais nustatomi bendri atsparumo nelaimėms didinimo civilinės saugos srityje tikslai. Jie apima būdus, kaip geriau pasirengti Europos šalyse atremti gamtinius pavojus, įskaitant žemės drebėjimus, potvynius ir miškų gaisrus. Atsižvelgiant į sparčiai kintančią rizikos padėtį, Europos atsparumo nelaimėms didinimo tikslais gerinami ES, jos valstybių narių ir ES civilinės saugos mechanizme dalyvaujančių valstybių pajėgumai numatyti būsimas didelio masto nelaimes ir ekstremaliąsias situacijas ir atlaikyti jų padarinius. Šiuo tikslu Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nustatė penkis bendrai siektinus tikslus.

Penki Europos atsparumo nelaimėms didinimo tikslai:

1.     Iš anksto numatyti – gerinti rizikos vertinimą, numatymą ir nelaimių rizikos valdymo planavimą. Dėl ES iškylančių pavojų sudėtingumo ir tarpusavio priklausomybės svarbu nustatyti ypatingos svarbos sektorių pažeidžiamas vietas ir numatyti pavojus bei grėsmes.

2.     Pasirengti – gerinti gyventojų informuotumą apie riziką ir pasirengimą. Didesnis gyventojų informuotumas apie riziką ir pasirengimas padeda sumažinti nelaimių poveikį.

3.     Perspėti – gerinti ankstyvąjį perspėjimą. Tobulinant ankstyvojo perspėjimo sistemas užtikrinama, kad nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens įspėjamieji pranešimai laiku pasiektų tinkamus žmones.

4.     Reaguoti – didinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmo reagavimo pajėgumus. Toliau stiprindama ES civilinės saugos mechanizmo reagavimo pajėgumus, ES gali padėti geriau užpildyti ypač svarbias spragas ir išvengti tolesnio padėties blogėjimo, kai šalies pajėgumai viršijami.

5.     Apsaugoti – užtikrinti tvirtą civilinės saugos sistemą. Civilinės saugos sistemos turi ir toliau veikti visą parą septynias dienas per savaitę nelaimių metu ir po jų, kai jų labiausiai reikia. Atnaujinus veiklos tęstinumo planus ir procedūras, užtikrinus koordinavimą ir dalijimąsi informacija įvairiuose sektoriuose, be kita ko, su ypatingos svarbos infrastruktūros teikėjais, civilinės saugos sistemos galės veikti bet kuriuo metu.

Siekdama pradėti įgyvendinti šiuos tikslus, Europos Komisija pradeda penkias pavyzdines iniciatyvas, po vieną pagal kiekvieną tikslą. Vienas iš pavyzdinės iniciatyvos pavyzdžių bus pradėta įgyvendinti visos Europos informuotumo apie nelaimes didinimo programa preparEU, skirta Europos piliečiams.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Ryšių su žiniasklaida grupė