Europos Komisija pasiūlė Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktą

Kovo 16 d. Europos Komisija pasiūlė Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktą, kuriuo ES siekiama didinti švarių technologijų vidaus gamybą ir užtikrinti, kad ES būtų tinkamai pasirengusi pereiti prie švarios energijos.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Mums reikia reguliavimo aplinkos, kuri leistų nedelsiant paspartinti perėjimą prie švarios energijos. Būtent toks yra Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akto tikslas. Tokiu būdu bus kuriamos geriausios sąlygos sektoriams, be kurių mums būtų itin sudėtinga iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralizavimą, t. y. tokių technologijų kaip vėjo jėgainės, šilumos siurbliai, fotovoltinės plokštės, vandenilis ir elektra iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat CO2 saugojimo technologijos. Europoje ir visame pasaulyje paklausa auga , tad imamės veiksmų, kad šią paklausą galėtume geriau patenkinti Europos pasiūla.”

Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktu, kartu su Europos svarbiausiųjų žaliavų akto pasiūlymu ir elektros energijos rinkos struktūros reforma, nustatoma aiški Europos sistema, kuria siekiama mažinti ES priklausomybę nuo itin koncentruoto importo. Jis padės didinti Europos švarios energijos tiekimo grandinių atsparumą, remiantis COVID-19 pandemijos ir energetikos krizės, kurią sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, metu įgyta patirtimi.

Siūlomu teisės aktu reglamentuojamos technologijos, kurios iš esmės padės sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Prie šių technologijų priskiriama saulės fotovoltinė ir saulės šiluminė energija, sausumos vėjo jėgainės ir jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energija, baterijos ir kaupimo technologijos, šilumos siurbliai ir geoterminė energija, elektrolizeriai ir kuro elementai, biodujos ir biometanas, anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijos, tinklo technologijos, pažangiosios technologijos, naudojamos energijai gaminti taikant branduolinius procesus, kuriems vykstant per branduolinio kuro ciklą susidaro kuo mažesnis atliekų kiekis, maži moduliniai reaktoriai ir susijęs aukščiausio lygio kuras. Reglamento priede nurodomoms strateginėms poveikio klimatui neutralizavimo technologijoms bus teikiama ypatinga parama ir taikoma sąlyga užtikrinti 40 proc. vidaus gamybos rodiklį.

Pagrindiniai veiksmai, kuriais siekiama skatinti investicijas į poveikio klimatui neutralizavimo technologijų kūrimą

Toliau nurodomi ramsčiai, kuriais grindžiamas poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktas:

·         Reikiamų sąlygų nustatymas: teisės aktu bus gerinamos investavimo į poveikio klimatui neutralizavimo technologijas sąlygos, teikiant daugiau informacijos, mažinant projektų rengimo administracinę naštą ir supaprastinant leidimų išdavimo procedūras. Be to, teisės akte siūloma teikti pirmenybę strateginiams poveikio klimatui neutralizavimo projektams, kurie laikomi būtinais ES pramonės, įskaitant vietas, kuriose galima saugiai saugoti surinktą CO2 kiekį, atsparumui ir konkurencingumui didinti. Jiems bus galima taikyti trumpesnius leidimų išdavimo terminus ir supaprastintas procedūras.

·         Spartesnis CO2 surinkimas: akte nustatytas ES tikslas iki 2030 m. pasiekti, kad metinis įleidimo pajėgumas strateginėse ES CO2 saugyklose siektų 50 mln. tonų, o ES naftos ir dujų gamintojų įnašas būtų proporcingas. Tokiu būdų bus pašalinta esminė kliūtis, trukdanti plėtoti CO2 surinkimo ir saugojimo pajėgumą kaip ekonomiškai perspektyvų klimato srities sprendimą, visų pirma intensyviai energiją vartojančiuose sektoriuose, kuriuose sudėtinga mažinti išmetamą teršalų kiekį.

·         Palankesnių sąlygų patekti į rinkas sudarymas:  siekiant didinti poveikio klimatui neutralizavimo technologijų paklausos įvairovę, teisės aktu reikalaujama, kad rengdamos viešuosius pirkimus ar aukcionus valdžios institucijos taikytų poveikio klimatui neutralizavimo technologijų tvarumo ir atsparumo kriterijus.

·         Įgūdžių gerinimas: aktu nustatomos naujos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą remiant poveikio klimatui neutralizavimo technologijų gamybą ES, be kita ko, steigiant poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akademijas, remiant ir prižiūrint Europinei poveikio klimatui neutralizavimo platformai. Jomis bus siekiama užtikrinti, kad toliau nurodomuose esminiuose sektoriuose darbo vietos būtų kokybiškos.

·         Inovacijų skatinimas: teisės aktu valstybėms narėms sudaromos galimybės kurti apribotą bandomąją reglamentavimo aplinką, kurioje taikant lanksčias reguliavimo sąlygas būtų išbandomos inovatyvios poveikio klimatui neutralizavimo technologijos ir skatinamos inovacijos.

·         Europinė poveikio klimatui neutralizavimo platforma padės Europos Komisijai ir valstybėms narėms koordinuoti veiksmus ir keistis informacija, įskaitant poveikio klimatui neutralizavimo pramonės partnerystes. Europos Komisija ir valstybės narės bendromis jėgomis taip pat sieks užtikrinti duomenų turimumą, kad būtų galima stebėti pažangą siekiant Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akto tikslų. Europinė poveikio klimatui neutralizavimo platforma rems investicijas, Europos mastu nustatydama projektų finansavimo poreikius, kliūtis ir geriausią praktiką. Be to, ji skatins poveikio klimatui neutralizavimo pramonės sektorių bendradarbiavimą Europoje, visų pirma pasitelkdama esamus pramonės aljansus.

Siekdama toliau remti didesnį vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir ES bei tarptautinių partnerių vykdomą importą Europos Komisija taip pat pristatė savo siūlymus dėl Europos vandenilio banko struktūros ir funkcijų. Tai aiški žinia, kad Europa yra tinkama vieta vandeniliui gaminti.

Kaip skelbta Žaliojo kurso pramonės plane, pirmuosius bandomuosius vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos aukcionus Inovacijų fondas surengs 2023 m. rudenį. Atrinktiems projektams bus suteikta subsidija, apskaičiuota kaip nustatyto dydžio priemoka už pagaminto vandenilio kilogramą ne daugiau kaip 10 veiklos metų. Tai didins projektų patrauklumą bankams ir mažins bendras investicines sąnaudas. ES aukcionų platforma valstybėms narėms taip pat gali pasiūlyti aukcionų organizavimo paslaugą, o tai irgi palengvintų vandenilio gamybą Europoje. EK toliau nagrinėja Europos vandenilio banko kūrimo tarptautinius aspektus, kad suteiktų paskatas vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių importui. Visos vandenilio banko struktūrinės dalys turėtų būti parengtos veiklai iki metų pabaigos.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Ryšių su žiniasklaida grupė