Europos Sąjunga stiprina atsaką į klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo keliamas grėsmes

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priėmė bendrą komunikatą, kuriame išdėstė, kaip ES spręs didėjančio klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo poveikio taikos, saugumo ir gynybos srityse klausimą.

Šiuo bendru komunikatu ES siekia geriau integruoti klimato, taikos ir saugumo sąsają į ES išorės politiką, nustatydama konkrečius veiksmus, apimančius visą duomenų spektrą, politikos sritis, misijas, gynybą ir bendradarbiavimą su trečiųjų šalių partneriais, siekdama užtikrinti, kad į poveikį būtų atsižvelgiama visais išorės politikos formavimo, planavimo ir operacijų lygmenimis. Jame išdėstytas ES planas, kaip Europos Sąjunga ir jos partneriai turi tapti atsparesni ir saugesni klimato krizei gilėjant ir gerinamos įvairių politikos sričių sąsajos, siekiant užtikrinti, kad išorės veiksmai ir pajėgumai būtų tinkami šiems iššūkiams įveikti.

Bendrame komunikate nustatyti keturi pagrindiniai prioritetai:

·         stiprinti planavimą, sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą, atliekant patikimą ir prieinamą įrodymais pagrįstą klimato ir saugumo sąsajos analizę;

·         imtis veiksmų reaguojant į klimato ir saugumo iššūkius ES išorės veiksmų srityje, be kita ko, integruojant klimato ir saugumo sąsają į regionines ir nacionalines konfliktų analizes;

·         stiprinti valstybių narių civilinių ir karinių operacijų ir infrastruktūros prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo priemones, kad būtų sumažintos sąnaudos ir anglies pėdsakas, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikytas veiklos veiksmingumas;

·         stiprinti tarptautines partnerystes daugiašaliuose forumuose ir su partneriais, pavyzdžiui, NATO, laikantis ES klimato kaitos ir aplinkos darbotvarkės.

Siekdama įgyvendinti šiuos prioritetus, ES įgyvendins apie 30 veiksmų, įskaitant šiuos: ES palydovų centre įsteigs klimato ir aplinkos saugumo duomenų ir analizės centrą; nusiųs patarėjų aplinkos klausimais į ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas ir operacijas; sukurs nacionalinio ir ES lygmens mokymo platformų, pavyzdžiui, ES mokymo platformą klimato, saugumo ir gynybos srityje; rengs išsamią susijusios politikos ir veiksmų analizę ir tyrimus, ypač pažeidžiamose geografinėse vietovėse, pavyzdžiui, Sahelyje ar Arktyje.

Pasikartojantys ekstremalūs klimato reiškiniai, kylanti temperatūra ir jūros lygis, dykumėjimas, vandens trūkumas, grėsmė biologinei įvairovei, aplinkos tarša ir užtarša kelia grėsmę žmonijos sveikatai ir gerovei ir gali sukelti didesnę priverstinę migraciją, migrantų judėjimą, pandemijas, socialinius neramumus, nestabilumą ir netgi konfliktus. Dėl klimato kaitos Europos ginkluotosios pajėgos taip pat susiduria su kintančiomis ir sudėtingomis veiklos sąlygomis. Šios naujos grėsmės jau paskatino sąjungininkus ir partnerius atnaujinti savo politiką.

Bendru komunikatu siūlomas naujas požiūris ir nustatoma ES sistema, skirta reaguoti į šiuos iššūkius visuomenei ir saugumo operacijoms, taip pat atsižvelgiama į stiprėjančią geopolitinę konkurenciją dėl žaliajai pertvarkai būtinų išteklių ir technologijų.

Daugiau informacijos 

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Bendras komunikatas dėl klimato ir saugumo sąsajos

Ryšių su žiniasklaida grupė

emedicina.lt archyvo nuotrauka