Europos Komisija imasi veiksmų kritinio vaistų stygiaus problemai spręsti ir tiekimo saugumui ES didinti

Europos Komisija (EK) patvirtino veiksmus, kuriais siekiama efektyviau užkirsti kelią kritiniam vaistų stygiui ES ir jį mažinti. Pastarojo meto kritinis vaistų stygius (įskaitant kai kurių antibiotikų stygių praėjusią žiemą) rodo, jog būtini tolesni koordinuoti veiksmai, kad būtų sprendžiamos tiekimo problemos ir ilgainiui Europos vaistų tiekimo grandinės taptų atsparesnės. Daug dėmesio skiriama ypatingos svarbos vaistams, kurių tiekimo saugumas ES turi būti užtikrintas visada.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides sakė:„Stiprioje Europos sveikatos sąjungoje negali būti, kad pacientai liktų be reikiamų vaistų. Nuo pat pirmos dienos mūsų prioritetas – gerinti kritinio vaistų stygiaus valdymą ir užtikrinti stabilų tiekimo saugumą ES. Mums reikia ES bendrosios vaistų rinkos ir naujo požiūrio, kad būtų galima geriau spręsti ypatingos svarbos vaistų stygiaus problemą. Šiandien siūlome bendrus veiksmus, kuriais siekiama glaudžiau bendradarbiauti su pramone ir padėti valstybėms narėms pagerinti tiekimo saugumą ateinančią žiemą ir ilguoju laikotarpiu.“

Kritinio stygiaus mažinimas šią žiemą ir vėliau

Jau imtasi įvairių priemonių, kad šiai žiemai būtų pasirengta geriau. Pavyzdžiui, Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) ir Europos vaistų agentūra (EMA) nustatė pagrindinius antibiotikus (įskaitant konkrečius pediatrinius preparatus), kurių kritinio stygiaus rizika, jų prognozėmis, egzistuoja artėjant žiemai. Imtasi priemonių šių antibiotikų prieinamumui užtikrinti.

Tačiau šito nepakanka. Todėl EK stiprina savo veiksmus:

·         Pradėtas taikyti Europos savanoriško solidarumo mechanizmas vaistų srityje (2023 m. spalio mėn.). Pagal šį mechanizmą valstybėms narėms nurodoma, kokio konkretaus vaisto reikia kitoms valstybėms narėms, ir tada pirmosios gali perskirstyti vaistus iš savo turimų atsargų.

·         ES ypatingos svarbos vaistų sąrašas (bus parengtas iki 2023 m. pabaigos). Kai šis sąrašas bus sudarytas, jis bus pirmas žingsnis siekiant iki 2024 m. balandžio mėn. išanalizuoti atrinktų vaistų tiekimo grandinę. Ši analizė parodys, kokių papildomų priemonių reikia imtis.

·         Reguliavimo lankstumas. Valstybės narės gali taikyti reguliavimo išimtis, kad vaistai galėtų laiku pasiekti pacientus, be kita ko, pailginti tinkamumo vartoti terminą arba greitai išduoti alternatyvių vaistų rinkodaros leidimą. 2024 m. bus imtasi specialių bendrųjų veiksmų, kad būtų paskatinta šiomis lankstumo priemonėmis naudotis veiksmingai.

·         Iki 2024 m. pradžios Europos Komisijos bus paskelbtos ES gairės dėl vaistų pirkimo, kad būtų didinamas tiekimo saugumas.

·         ES bendri antibiotikų ir preparatų nuo kvėpavimo takų virusų viešieji pirkimai kitai žiemai.

Valstybės narės, EMA ir Europos Komisija jau ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti siūlomą farmacijos teisės aktų reformą, kad būtų užkirstas kelias kritinio stygiaus rizikai ir ji būtų sumažinta. Europos Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų paspartintas tam tikrų farmacijos teisės aktų reformos aspektų įgyvendinimas ir atitinkamai, kai įmanoma, padidintas tiekimo saugumas.

Struktūrinės priemonės ilgalaikiam tiekimo saugumui remti

Siekdama su visais suinteresuotaisiais subjektais įvairinti ypatingos svarbos vaistų tiekimą, taip pat skatinti ir modernizuoti jų gamybą, Europos Komisija ketina įsteigti Ypatingos svarbos vaistų aljansą, kuris turėtų pradėti veikti 2024 m. pradžioje. Ypatingos svarbos vaistų aljansas mūsų Europos sveikatos sąjungą papildys pramonės politikos ramsčiu. Tai leis nacionalinėms valdžios institucijoms, pramonei, pilietinės visuomenės atstovams, Europos Komisijai ir ES agentūroms koordinuoti veiksmus ES lygmeniu kovojant su vaistų stygiumi ir spręsti tiekimo grandinės pažeidžiamumo problemas.

Aljanso darbe daugiausiai dėmesio bus skiriama tam tikriems konkretiems ypatingos svarbos vaistams, kurių stygiaus rizika ir poveikis sveikatos priežiūros sistemoms yra didžiausi. Bus remiamasi įvairiomis politikos priemonėmis stygiaus rizikai sumažinti ir pasiūlai padidinti, be kita ko, bus:

·         koordinuojami viešieji pirkimai ES lygmeniu;

·         nagrinėjama, kaip įvairinti pasaulines tiekimo grandines pasitelkiant strateginę partnerystę;

·         gerinamas Europos gebėjimas koordinuotai gaminti ypatingos svarbos vaistus ir jų sudedamąsias dalis ir diegti gamybos inovacijas;

·         kuriamas strateginis požiūris į vaistų atsargų kaupimą ES;

·         padedama pritraukti ir suderinti ES ir nacionalinį finansavimą.

Tai galėtų padėti sudaryti sąlygas galimam ypatingos svarbos vaistų aktui ateityje. Tuo tikslu Europos Komisija iki 2023 m. pabaigos pradės specialų parengiamąjį tyrimą ir taip sudarys sąlygas atlikti poveikio vertinimą.

Pirmąjį 2024 m. pusmetį Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, taip pat parengs bendrą strateginį požiūrį į vaistų atsargų kaupimą, kad būtų užkirstas kelias stygiui ir kad jis būtų sumažintas.

Tarptautinė tiekimo partnerystė

Tarptautinis bendradarbiavimas ir tikra pasaulinės farmacijos pramonės integracija yra labai svarbūs siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą ES ir visame pasaulyje.

Europos Komisija sukurs tarptautinių partnerių tinklą, kad būtų sprendžiamas tiekimo grandinės atsparumo klausimas. Taip pat bus įgyvendinama strateginė partnerystė su trečiosiomis šalimis ypatingos svarbos vaistų gamybos srityje, atsižvelgiant tiek į vietos poreikius, tiek į poreikius ES ir pasauliniu lygmeniu.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Komunikatas dėl vaistų stygiaus problemos sprendimo ES

Ryšių su žiniasklaida grupė